Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Πρόσληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γαλατσίου

Πρόσληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γαλατσίου
Π Ρ Ο Σ

Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη

Μανδηλαρά Μαργαρίτα

Μπουγιούκα Ευάγγελο

Βερούλη Ιωάννη

Δερεδίνη Βασίλειο

Οικονόμου Ιωάννη

Μαγκανάρη Νικόλαο

Σκληράκη Ιωάννη

(τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 15η Μαϊου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδο-ποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρί-δου, τηλ. 2132055417-430-383).

ΑΡΙΘ. ΘΕΜ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών & Έργων) και καθορισμός όρων διακήρυξης διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων Παιδικών Χαρών, Παιδικών Οργάνων Γυμναστικής & Δαπέδων Ασφαλείας.

2Ο Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης στο ΠΑΛΑΙ από το Σύλλογο Ηπειρωτών.

3ο Έγκριση διενέργειας αθλητικής εκδήλωσης στο ΠΑΛΑΙ από το Σύλλογο Μέγας Αλέξανδρος.

4ο Έγκριση διενέργειας εκδηλώσεων στο ΠΑΛΑΙ από το Σύλλογο Κρητών.

5ο Έγκριση μίσθωσης εξωτερικού χώρου του ΠΑΛΑΙ

6ο Περί δωρεάς Φορητού Ραδιοκασετόφωνου.

7ο Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Φραγκου-λοπούλου Μαρία ποσού 72,00€ για Προμήθεια Γραμματοσήμων.

8ο Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 700,00€ στο όνομα της υπαλλήλου Στεφα-νοπούλου Σταυρούλα για αγορά εισιτηρίων Αστικών συγκοινωνιών.

9ο Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Παπαγεωργίου Πετρούλας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 664,64€.

10ο Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Αθανασίου Παναγιώτη από τη δικα-

στική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 265,36€.

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς:

Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Δάσκα Σώμου Μαρία, Μπάστα Κωνσταντίνο,

Ροπόδη Παναγιώτη,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλθουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δήμου:

1. Κυριαζόπουλο Ευάγγελο (Γενικό Γραμματέα)

2. Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)

3. Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)

4. Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)

5. Αναγνωσταρά Αικατερίνη (Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

6. Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)
ΔΤ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ