Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Ξεκινούν οι διαδικασίες για τις προσλήψεις σε δήμους για το «Άθληση για Όλους»

Ειδικότερα με στόχο την κάλυψη των αναγκών των ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών, σε προσωπικό που αφορά σε θέσεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την
υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γΟ.), τα οποία επιδρούν καταλυτικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών γίνεται γνωστό από το υπουργείο Εσωτερικών ότι το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που προσλαμβάνεται, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», εξαιρείται των περιορισμών και μπορούν να γίνουν χωρίς την έγκριση των διαδκασιών της υπ. αριθ. 33/2006 ΠΥΣ .

Οι προτεινόμενες θέσεις των Π.Φ.Α. είναι αποκλειστικά για την υλοποίηση Π.Α.γ.Ο. και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση των θέσεων απο το υπουργείο.

Οι φορείς των,ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών, θα πρέπει να προχωρήσυν στην έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για την περίοδο 2017-2018, αξιολογώντας τις ανάγκες τους. Τα αιτήματα θα πρέπει να αποσταλούν, το αργότερο έως 31 Μαρτίου στο Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους,
της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης & Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να αξιολογηθούν, συνοδευόμενα από:
α) ) Απόφαση οικείου συμβουλίου που θα αφορά αίτημα πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, στην οποία θα πρέπει να βεβαιώνεται ρητά ότι το σύνολο (100%) της δαπάνης για
τη μισθοδοσία τους θα καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που θα καταβάλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και
χορηγιών ή μέσω της ΓΓΑ και στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός των αναγκαίων θέσεων και θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους
προσωπικού

β) Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίαςτου φορέα.

γ) Σχέδιο Υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. Περιόδου 2017-18 όπου αποτυπώνεται ο συνολικός προγραμματισμός υλοποίησης των προγραμμάτων.

δ) Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Φορέα για την υλοποίηση Π.Α.γ.Ο.
1) Πράξη ίδρυσης του Νομικού Προσώπου και έγγραφα νομικής υπόστασης αυτού.*
2) Κανονισμός – Καταστατικό διοίκησης και λειτουργίας του Νομικού Προσώπου.*
3) Κατάσταση νόμιμων εκπροσώπων.*
4) Έγγραφο περί ορισμού υπευθύνου επικοινωνίας για θέματα σχεδιασμού και γνωστοποίησης στοιχείων επικοινωνίας αυτού (υποβάλλεται νέο έγγραφο για κάθε περίοδο υλοποίησης