Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Δήμος Γαλατσιου:Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ρ Ο Σ

Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη

Μανδηλαρά Μαργαρίτα

Δερεδίνη Βασίλειο

Μπουγιούκα Ευάγγελο

Οικονόμου Ιωάννη

Βερούλη Ιωάννη

Σκληράκη Ιωάννη

Μαγκανάρη Νικόλαο

(τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 14 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζή-τηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδο-ποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρί-δου, τηλ. 2132055417-430-383).

ΑΡΙΘ. ΘΕΜ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 9η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 2ο Κατάρτιση Πίνακα για την Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας. 3ο Αποδοχή δωρεάς -προσφοράς δωροκαρτών για αγορά διαφόρων ειδών για την Χριστουγεννιάτικη γιορτή στα παιδιά ωφελούμενων της Κοινωνικής Υπηρεσίας. 4ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 28.11.2017 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 32ο Μονομελές σε προσφυγή που άσκησε η κ. Τσιτσέ Αγγελική (Αρ. Εισαγ.: ΠΡ2309/5-7-2013, Αρ. Κλ.: ΚΛ258/2017, με Αρ. Πιν.: 20) κατά του Δήμου Γαλατσίου. 5ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 28.11.2017 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 32ο Μονομελές σε προσφυγή που άσκησε ο κ. Γάκιας Ιωάννης (Αρ. Εισαγ.: ΠΡ2291/4-7-2013, Αρ. Κλ.: ΚΛ245/2017, με Αρ. Πιν.: 17) κατά του Δήμου Γα-λατσίου. 6ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 28.11.2017 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 32ο Μονομελές σε προσφυγή που άσκησε ο κ. Γάκιας Γεώργιος (Αρ. Εισαγ.: ΠΡ2288Β/4-7-2013, Αρ. Κλ.: ΚΛ242/2017, με Αρ. Πιν.: 16) κατά του Δήμου Γαλατσίου. 7ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 28.11.2017 ενώπιον του

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 32ο Μονομελές σε προσφυγή που άσκησε ο κ. Αθανα-σόπουλος Ιωάννης (Αρ. Εισαγ.: ΠΡ2289/4-7-2013, Αρ. Κλ.: ΚΛ250/2017, με Αρ. Πιν.: 18) κατά του Δήμου Γαλατσίου. 8ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 14.12.2017 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 29ο Μονομελούς σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Σπυρό-πουλος Ιωάννης κ.λ.π. (Αρ. Καταθ.: 27195/2012, Αρ. Κλ.:39905/2016, με Αρ. Πιν.: 23) κατά του Δήμου Γαλατσίου κ.λ.π. 9ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 01.12.2017 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία περιουσιακών διαφορών / εργατικές διαφορές) σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Παργινού Γκόλφω κ.λ.π. (ΓΑΚ: 582963/2017, Ειδ. Αρ. Κατ.: 2408/2017, Πιν.: ΚΓ, με Αρ. Πιν.: 10) κατά του Δήμου Γαλατσίου. 10ο Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.000,00€ στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Φραγκουλόπουλου Γεώργιου για έλεγχο ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου. 11ο Έγκριση της υπ’ αριθ. 24/2017 μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρο-νικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής των υπηρεσιών εικοσιτετράμηνης (24μηνης) ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου ετών 2018 & 2019. 12ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τετρακοσίων σαράντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (446,40€) για την προμήθεια πέντε (5) θερμαντικών σωμάτων σε βάρος του Κ.Α10.7133.0001 οικο-νομικού έτους 2017 13ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πεντακόσια ενενήντα ευρώ (590 €) για την παροχή υπηρε-σιών εκπαίδευσης προσωπικού της «Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών», σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.0001 οικονομικού έτους 2017. 14ο Έγκριση συνολικής δαπάνης 170.000, € για την ανάθεση των υπηρεσιών «Ασφάλισης μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου των ετών 2018 & 2019» – Προδέσμευση πιστώσεων από τους Κ.Α. 20.6253.0001 (65.000 €) & Κ.Α. 10.6253.0001 (20.000 €) του προϋπολογισμού του καθενός από τα Οικ. Έτη 2018 & 2019. 15ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτών (6.441,80 €) για την παροχή υπηρεσίας ανακατασκευής οχήματος υπηρεσίας καθαριότητας – τοποθέτησης αρπάγης (ΚΗΙ 7018), σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.0020 οικονομικού έτους 2017. 16ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δύο χιλιάδων σαράντα δύο ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (2.042,28 €) για την προμήθεια, αντικατάσταση, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημά-των του Δήμου, σε βάρος των Κ.Α. 20.7135.0009, Κ.Α. 10.7135.0015, Κ.Α. 20.6265.0001 & Κ.Α. 10.6263.0015 οικονομικού έτους 2017. 17ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης χιλίων τριακοσίων ογδόντα ευρώ (1.380 €) για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού του «Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου», σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.0001 οικονομικού έτους 2017. 18ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης χιλίων τριακοσίων ογδόντα ευρώ (1.380 €) για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού του «Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου», σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.0001 οικονομικού έτους 2017. 19ο Έγκριση δαπάνης δέκα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (13.993,40 €) για την περίθαλψη – περισυλλογή και προσωρινή φιλοξενία αδέσποτων του Δήμου. Διάθεση πίστωσης επτά χιλιάδων εκατό εξήντα εννέα (7.169 €) θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6495.0006 οικονομικού έτους 2017 και το υπόλοιπο ποσό τον αντίστοιχο Κ.Α. οικονομικού έτους 2018. 20ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού € 2.000,00 με απόδοση λογαριασμού έως τη λήξη του έτους, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6515.0001 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων» προϋπολογι-σμού οικονομικού έτους 2017. 21ο Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 846,48€.

22ο Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Μουδάκη Κων/νου από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.736,00€. 23ο πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Kωνσταντάκη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 149,00€.