Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γαλατσίου

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρ-χιακό Κατάστημα την 13η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1o Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος, οικ. έτους 2018. κ. Γερμάνος Μελισσουργός Αντιδήμαρχος

2o 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2017. κ. Γερμάνος Μελισσουργός Αντιδήμαρχος

3o Έκφραση γνώμης επί της Δ’ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ε-σόδων – εξόδων του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικ. έτους 2017. κ. Ιωάννης Οικονόμου Πρόεδρος Δ.Σ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

4o Έκφραση γνώμης επί του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλα-τσίου, οικ. έτους 2018. κ. Ιωάννης Οικονόμου Πρόεδρος Δ.Σ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

5o Έκφραση γνώμης επί του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου, οικ. έτους 2018. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά Πρόεδρος Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου Βασίλης Παπαδιονυσίου

6o Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 565/2017 απόφασης – εισήγησης της Οικονο-μικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2017». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

7o Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 567/2017 απόφασης – εισήγησης της Οικονο-μικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενί-σχυση σε κατοίκους του Δήμου μας». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

8o Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Α-νώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλα-τσίου και σε περίπτωση αποδοχής, ορισμός νέου μέλους προς αντικα-τάσταση του παραιτηθέντος. κ. Ισιδώρα Μπακάλου Πρόεδρος Δ.Σ.

9o Έγκριση χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης 8/12/2017 για τα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. κ. Πέτρος Βάσιλας Αντιδήμαρχος

10o Έγκριση σεμιναρίου Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης. κ. Πέτρος Βάσιλας Αντιδήμαρχος

11o Έγκριση δράσης για το Διαβητικό πόδι: Ενημέρωση και φροντίδα για να αποφύγουμε τις επιπλοκές – Δωρεάν εξετάσεις και ενημέρωση για τον Διαβήτη. κ. Πέτρος Βάσιλας Αντιδήμαρχος

12o Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης 3.000 € για την προμήθεια συ-μπληρωματικού υλικού στα πλαίσια της διοργάνωσης της εθελο-ντικής αιμοδοσίας για το Νοέμβριο 2017. κ. Πέτρος Βάσιλας Αντιδήμαρχος

13o Ψήφιση πίστωσης ποσού 40,00 € υπέρ Κ.Α. 00.8261.0003 Οικ. έτους 2017 ΄΄Επιστροφές ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων΄΄. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

14o Έγκριση απόδοσης χρηματικού ποσού 20,00 € στον Δήμο Αθηναίων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων από τον Δήμο Γαλατσίου και ψήφιση πίστωσης χρηματικού ποσού 20,00 € υπέρ Κ.Α. 00.8261.0003. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ