Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

ΑΠΟΦΑΣΗ Δήμου Γαλατσίου

΄Εχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1/ Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄./87/7-6-2010)

2/ Του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄./114/2006)

3/ Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ. 2449/13-11-2015 τ. Β΄.)

4/ Τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως εμφανίζονται σήμερα.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Μεταβιβάζουμε στον Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντα συνδυασμού κ. ΚΟΥΝΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ – ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ του Γεωργίου την ακόλουθη αρμοδιότητα από 4 Οκτωβρίου 2017 έως 31 Αυγούστου 2018 της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Δημάρχου.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στις Διευθύνσεις, Τμήματα, Νομικά Πρόσωπα του Δήμου καθώς και στον ενδιαφερόμενο Δημοτικό Σύμβουλο.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ