Πρόσκληση για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτοµίας 2017

PRWTEYOYSAOKENOTOMIA

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε πρόσφατα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την αναζήτηση της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας της Καινοτοµίας, ή αλλιώς «iCapital» για το 2017.

Η καινοτοµία έχει κοµβικό ρόλο για την οικονοµική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, και βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο να καταστεί «Ένωση της Καινοτοµίας». Μέσα από τις πολιτικές της για την έρευνα και την καινοτοµία αλλά και τις περιφερειακές της πολιτικές, η ΕΕ προωθεί την έξυπνη και βιώσιµη αστική ανάπτυξη. Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα έρευνας και καινοτοµίας, «Ορίζοντας 2020», είναι περισσότερο από ποτέ επικεντρωµένο στη χρηµατοδότηση ολόκληρης της «αλυσίδας καινοτοµίας», από την επιστηµονική ανακάλυψη µέχρι τη συνεργασία µε την αγορά. Τα τρέχοντα χρηµατοδοτικά προγράµµατα επικεντρώνονται όλο και σε µεγαλύτερο βαθµό στην έρευνα και την καινοτοµία, π.χ. στην δηµιουργία υποδοµών έρευνας.
Πρόκειται για βραβείο που θα απονεµηθεί στην πόλη που δηµιουργεί το καλύτερο «οικοσύστηµα καινοτοµίας», συνδέοντας τους πολίτες µεταξύ τους, τις δηµόσιες αρχές, την πανεπιστηµιακή κοινότητα και τις επιχειρήσεις της. Δεδοµένου ότι το 68% του πληθυσµού της ΕΕ κατοικεί σήµερα σε αστικές περιοχές, αναµένεται ότι οι περιοχές αυτές θα διαδραµατίσουν καίριο ρόλο για την τόνωση της καινοτοµίας στην Ευρώπη. Οι πόλεις προάγουν την καινοτοµία στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχουν οι ίδιες, αλλά το ζητούµενο για το εν λόγω βραβείο είναι η ανάδειξη του τρόπου µε τον οποίο εντάσσονται οι καινοτόµες πρακτικές στην καθηµερινή λειτουργία των τοπικών αρχών και εµπλέκεται ο πολίτης στην παροχή και χρήση αυτών των πρακτικών.
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν οι πόλεις όλων των κρατών µελών ή των χωρών που είναι συνδεδεµένες στο ερευνητικό πρόγραµµα της ΕΕ («Ορίζοντας 2020»). Το βραβείο απονέµεται σε πόλεις µε περισσότερους από 100.000 κατοίκους. Στις χώρες που δεν έχουν πόλεις µε περισσότερους από 100.000 κατοίκους, δικαίωµα συµµετοχής έχει η µεγαλύτερη πόλη.
Οι υποψήφιες πόλεις θα κριθούν τόσο µε βάση τις πρωτοβουλίες και τα επιτεύγµατά τους µέχρι σήµερα όσο και µε βάση τις ιδέες τους για την ενίσχυση των καινοτόµων ικανοτήτων τους στο µέλλον. Θα πρέπει να δείξουν ότι ακολουθούν µια συνολική στρατηγική που σωρευτικά είναι:
• Πειραµατική – όσον αφορά τη δέσµευση της τοπικής αρχής να λειτουργήσει ως εργαστήριο δοκιµών για καινοτόµες πρακτικές και διοχέτευσης αυτών στην αναπτυξιακή στρατηγική της,
• Συµµετοχική – να έχει ως στόχο ενθάρρυνση της συµµετοχής και της πρωτοβουλίας των πολιτών,
• Διευρυµένη – να είναι ελκυστική για νέα ταλέντα, χρηµατοδοτήσεις και σηµείο αναφοράς και παράδειγµα για άλλες πόλεις,
• Βιώσιµη – να αποτυπώνει το δυναµικό της πόλης για την υλοποίηση των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων του βραβείου, τη δέσµευσή της για το µέλλον καθώς και τα βιώσιµα σχέδια στη βάση των ανωτέρω επιτευγµάτων.
Η νικήτρια πόλη θα επιλεγεί το καλοκαίρι του 2017 από ανεξάρτητη οµάδα εµπειρογνωµόνων και θα λάβει 1.000.000 ευρώ προκειµένου να εντείνει ακόµη περισσότερο τις προσπάθειές της. Στη δεύτερη και τρίτη πόλη θα δοθούν χρηµατικά βραβεία ύψους 100.000 ευρώ.
Η προθεσµία υποβολής προτάσεων λήγει στις 21 Ιουνίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους κανόνες και τους όρους συµµετοχής, οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να επισκεφθούν τον ιστότοπο του βραβείου iCapital:
http://ec.europa.eu/research/prizes/icapital/index.cfm
Ερωτήσεις σχετικά µε τις αιτήσεις µπορούν επίσης να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], ενώ για το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα HORIZON2020, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο αρµόδιο εθνικό σηµείο επαφής (Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης, υπόψιν κας Γεωργίας Τζένου, Project Manager, η οποία συντονίζει το δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas, τηλ.: 210 7273965, e-mail: [email protected], fax: 210 7259070).