Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Γιατί; γράφει ο Απόστόλος Σπανός


Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΑΝΟΣ, Αντιπρόεδρος ∆ιοίκησης της Ένωσης Αυτοαπασχολούµενων Επαγγελµατιών – Βιοτεχνών – Εµπόρων ∆. Γαλατσίου

ΓΙΑΤΙ 16.000 παιδιά κάτω των 5 ετών πεθαίνουν κάθε µέρα σε όλον τον κόσµο από ασιτία και έλ- λειψη ιατρικής περίθαλψης; ΓΙΑΤΙ 565 Έλληνες να κατέχουν περιουσία ύψους 70 δισεκατοµµυρίων δολαρίων,την στιγµή που 6,3 εκατοµύρια συµπατριώτες τους ζουν στο όριο της φτώχειας η κάτω απο αυτό; (Στοιχεία UBS, Γραφ. Προϋπολογισµού της Βουλής).
ΓΙΑΤΙ Το πλουσιότερο 1% του παγκόσµιου πλη- θυσµού έχει υπό τον έλεγχο του το µισό παγκό- σµιο πλούτο (50,8%); ΓΙΑΤΙ Οι 62 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσµο να κατέχουν τόσο πλούτο όσο ο µισός πληθυσµός της Γης; (3,5 δισεκατοµµύρια). ΓΙΑΤΙ Το πλουσιότερο 10% του παγκόσµιου πληθυσµού κατέχει το 90% του παγκόσµιου πλούτου; Αντίθετα, το 90% του πληθυσµού της Γης κατέχει µόλις το 10% του παραγόµενου παγκόσµιου πλούτου; ΓΙΑΤΙ Το 0,7% του παγκόσµιου πληθυσµού (33 εκατοµµύρια άνθρωποι) κατέχει 116,6 τρισεκατοµµύρια δο- λάρια; Αντίθετα, 3,5 δισεκατοµµύρια άνθρωποι (δηλαδή το 73% του παγκόσµιου πληθυσµού) κατέχουν κα- θαρή αξία πλούτου λιγότερη από 10.000 δολάρια; ΓΙΑΤΙ 5.200 εκατοµµυριούχοι να κατέχουν περιουσιακά στοιχεία ύψους πάνω από 500 εκατοµµύρια δολά- ρια έκαστος;
ΓΙΑΤΙ 2.473 δισεκατοµµυριούχοι παγκοσµίως, τον τελευταίο χρόνο (δηλαδή µέσα στο 2016) αύξησαν τις πε- ριουσίες τους κατά 5,4%, αγγίζοντας τα 7,68 τρισεκατοµµύρια δολάρια. Ποσό που είναι υψηλότερο από τον συνολικό πλούτο 3,4 δισεκατοµµυρίων ανθρώπων; (7,4 τρισεκατ. δολάρια). (Στοιχεία Wealth-X).
ΓΙΑΤΙ η συνολική αξία του ιδιωτικού πλούτου παγκοσµίως σήµερα υπολογίζεται σε 232 τρισεκατοµµύρια δο- λάρια και από αυτά, τα 77 τρισεκατοµµύρια δολάρια ανήκουν σε µόλις 16,5 εκατοµµύρια ανθρώπους, δηλαδή στο 0,334% του παγκόσµιου πληθυσµού;
ΓΙΑΤΙ εν µέσω οικονοµικής κρίσης του καπιταλισµού, από το 2009 έως το 2014, ο αριθµός των δισεκατοµ- µυριούχων του πλανήτη διπλασιάστηκε: από 793 που ήταν το Μάρτη του 2009 έφτασε 1.645 το Μάρτη του 2014, ενώ η περιουσία τους υπερδιπλασιάστηκε; (Στοιχεία Oxfam).
ΓΙΑΤΙ την ίδια στιγµή που οι κεφαλαιοκράτες αυξάνουν τον πλούτο τους, περίπου 16.000 παιδιά κάτω των 5 ετών πεθαίνουν κάθε µέρα σε όλο τον κόσµο από ασιτία και έλλειψη ιατρικής περίθαλψης; «Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, µέσα στο 2015, πέθαναν 5,9 εκατοµµύρια παιδιά κάτω των 5 ετών από ιάσι- µες ασθένειες.»
ΓΙΑΤΙ 780 εκατοµµύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό-πόσιµο νερό, ενώ 2,5 δισεκατοµµύρια άνθρωποι (περισσότερο από το 35% του παγκόσµιου πληθυσµού) δεν έχουν πρόβαση σε εγκαταστάσεις υγει- νής; (Στοιχεία Π.Ο.Υ.- UNICEF ως αποτέλεσµα των ελλείψεων αυτών, περίπου 2.200 παιδιά πεθαίνουν κάθε µέρα από σχετικές ασθένειες.).

Ο καπιταλισµός, σάπιος και ξεπερασµένος από την ίδια την Ιστορία, βρίσκεται εγκλωβισµένος στις ίδιες του τις αντιφάσεις. Πρόκειται για αντιφάσεις που αποτελούν τη µήτρα όλων των φαινοµένων κρίσης στις σύγ- χρονες κοινωνίες: οικονοµικές κρίσεις, πόλεµοι, εκτεταµένη φτώχεια, διευρυµένες κοινωνικές – ταξικές ανι- σότητες, ανεργία, υποαπασχόληση, εντατικοποίηση της εκµετάλλευσης, καταστροφή του περιβάλλοντος κλπ. Οι οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις στο διεθνές ιµπεριαλιστικό σύστηµα αποτυπώνονται µε απόλυτη ορ- θότητα και σαφήνεια στο πρώτο κεφάλαιο (θέσεις 1-16) των θέσεων της Κ.Ε του Κ.Κ.Ε.για το 20ό Συνέδριο που δηµοσιεύθηκαν πριν λίγο διάστηµα.